ESPAIS VERDS

  • Diseny i construcció d’espais verds.
  • Gespes esportives.
  • Avaluacions i correccions d’impacte ambiental.
  • Reforestacions.
  • Restauracions paisatgistiques.
  • Estabilitzacions de talussos.
  • Podes i tales.
  • Señalització rural.