Creació d’una barrera acústica vegetal a la zona verda de l’IES La Granja a Tarragona

Agrotècnica del Segrià, en col·laboració amb empreses d’inserció social, ha dut a terme el projecte d’implantació d’una barrera acústica vegetal a partir de la plantació d’una sèrie d’arbres i d’arbusts, a la zona verda situada entre l’autovia de Tarragona a Reus i l’Institut d’Estudis Secundaris (IES) de La Granja amb un pressupost d’execució de 277.794,37 €.
Es tractava d’una zona sense ús i s’utilitzava com aparcament esporàdic de vehicles i amb aspecte de descampat sense cap vegetació interior llevat d’un arbre. També hi havia un cert deteriorament de la vorera que delimitava el solar de l’espai públic.

L’objectiu d’aquest projecte ha estat la creació d’una pantalla vegetal, que funcioni com a aïllament acústic de les ones sonores de la via de trànsit davant la façana de l’Institut, alhora que deixa al seu interior una zona de passeig i estança per gaudir de la vegetació, així com la delimitació d’una zona “pipi can”, a la zona verda darrere de l’IES La Granja a Tarragona. S’ha aprofitat l’actuació per reparar les zones deteriorades existents i donar una imatge de més qualitat urbanística i paisatgística a l’entorn.
L’eficàcia d’una barrera d’aquest tipus ve donada per la seva alçada i la seva permeabilitat. Les pantalles més eficaces són aquelles d’amplada entre 6 i 10 metres. S’han plantat zones amb marcs de plantació simulant un bosc natural, combinant arbrat de diferents ports i estructures, per evitar el pas de les ones acústiques cap a les aules de l’Institut.
El procés de construcció ha anat acompanyat de treballs previs com són la correcta delimitació de l’espai d’actuació i els enderrocs necessaris de l’àmbit. Per tal de condicionar els nivells del terreny per afavorir l’absorció sonora i alhora aconseguir pendents adients, per tal que no produeixin escorrenties superficials, ha calgut fer un moviment de terres, excavant i fent aportacions de terra on hagi estat necessari.

S’han fet treballs de reposició de peces de panot igual a l’existent prèviament, amb la col·locació de voravia a tot el perímetre i la construcció de l’arqueta soterrada per a allotjar el sistema de control de reg. Per la banda de l’Institut s’ha construït un muret de bloc de formigó de 40 cm d’alçada. Tot això, amb la seva corresponent instal·lació d’enllumenat públic i instal·lació de xarxa de drenatge per l’evacuació d’aigües de pluja.

El projecte ha tingut una fase important en l’àmbit de la jardineria; El parterre darrere del mur de blocs de formigó s’ha plantat amb un únic tipus d’arbre buscant la uniformitat d’arbrat lineal de carrer i es tracta del Platanus hispanica. Als peus d’aquests arbres s’han plantat grups de planta entapissant (Lotus sp.). La resta d’arbres s’han combinat de forma barrejada formant grups com si es tractés d’un bosc de creixement natural. A més a més, s’ha instal·lat un biotronc per afavorir l’hàbitat d’insectes i pol·linitzadors
Pel que fa al mobiliari urbà, s’han creat dues zones diferenciades, una de pas i estança per vianants i una altra més reservada i tancada perimetralment destinada a “pipi-can”. S’han instal·lat bancs, papereres, aparcament de bicicletes i fonts amb una distribució òptima pel seu servei. També s’ha subministrat a l’ajuntament vuit caixes niu d’aus i dues caixes niu de ratpenats que s’han instal·lat en diferents indrets de la ciutat.

Les millores i actuacions fetes a l’espai, han comportat molts beneficis com són:
1. Reducció del nivell de soroll produït pel tràfic de l’autovia i que afavoreix la qualitat d’un entorn d’estudi i concentració educativa.
2. Millorar la imatge de la zona amb la qualitat paisatgística de la zona verda, sense que hi hagi en cap cas pantalles artificials de formigó o de qualsevol altre element dur.
3. Millorar la visió paisatgística des de l’interior de l’IES a través de les finestres, dificultant la visualització de l’autovia des de qualsevol punt de l’institut.
4. Manteniment de la humitat ambiental i edàfica a la seva zona d’influència.
5. Obtenció d’una gran zona d’ombra, sobretot a l’estiu, per l’esbarjo dels ciutadans.
6. Efecte tallavent important cap a tota la façana nord de l’IES i cap a la resta de zona verda, la qual estarà molt més protegida.
7. Efecte sobre la humitat edàfica.
8. Les arrels dels arbres contribueixen a mantenir el subsol porós, on penetrarà amb més facilitat l’aigua i quedarà retinguda per un període de temps més llarg.
9. Com que la pantalla és prou rellevant quant a dimensions, es podrà convertir en un refugi de fauna, que pot ajudar a controlar moltes de les plagues dels nostres jardins de forma natural.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.